SORUMLULUKLAR

FAYDA ELEKTRONİK PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ HAKLARI

Madde 1-Haklar

1. Kullanıcı olarak, satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com yöneltilecek herhangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com sorumlu olmadığını ve www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz.

2. www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com, Site'de sunulan hizmetleri, ürün ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, kaldırma ve silme hakkına sahiptir. www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve haber vermeden kullanabilir. www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com söz konusu ürün ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle satıcıya karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

3. Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen satıcının üyeliği, İhalelerim.com tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com., marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile yapılacak başvuruları inceleyecektir. www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com Hak Sahipliği Programı ile yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürün ve/veya hizmetlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

4. Kullanıcı olarak, ürünü teslim almasına rağmen alıcının onay ve/veya iade bildiriminde bulunmadığı veya satıcının onay hatırlatma mesajının gönderilmesi ile ilgili talepte bulunmadığı hallerde, www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com ürün ve/veya hizmet için kargo/teslimat bilgisinin satıcı tarafından siteye girilmesini takiben ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının hesabına transfer edeceğini kabul etmektesiniz.

5. İşbu Sözleşmeye taraf olmakla, www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları yasal mevzuat gereği en az 3 yıl süreyle tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

Madde 2 - Fesih

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir. www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmesi halinde, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.

www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com uğradığı/uğrayabileceği tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Sorumluluklar

Siz, i) işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler ii) kullanacağız marka, logo ve içerik iii) listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler iv) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve v) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com çalışanları ve yöneticileri ile www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.

www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com dilerse, bu bedelleri www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir.

www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle www.faydapazarlama.com; www.ihalelerim.com kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.